Jongerencultuurfonds

SPELREGELS
om een aanvraag te doen bij het Jongerencultuurfonds Amsterdam

1.
Aanvragen kunnen worden ingediend door een, door het Jongerencultuurfonds Amsterdam geaccepteerde, intermediair óf per 23 september 2019 door een ouder/verzorger zelf indien het kind in bezit is van een geldige stadspas.
Als intermediair kunnen bijvoorbeeld optreden: leerkrachten van lagere- en middelbare scholen, ouder-en kindadviseurs, jeugdhulpverleners, maatschappelijk werkers, sociaal raadslieden, huisartsen, medewerkers Voedselbank.

Stichting Samen is niet alleen (SINA) is onze vaste intermediair waar ouders ook altijd terecht kunnen voor een aanvraag.

Wij verwachten van de intermediair dat hij /zij de spelregels leest en deze met de ouders bespreekt. De culturele instellingen zelf kunnen geen aanvragen indienen om mogelijke belangenverstrengeling te voorkomen. Behalve de volgende uitzondering:

Culturele instellingen die samenwerken met de gemeente aan de Kidsgids kunnen bij uitzondering zelf aanvragen indienen mits het kind vanuit de aanbiedingen uit de kidsgids de lessen wil voortzetten bij de culturele instelling.

 

2.
Wij vergoeden voor kinderen van 2 tot 18 jaar.
Wij vergoeden lesgeld voor creatieve lessen. Bijvoorbeeld; dansles, tekenles, muziekles, schilderles etc.
Wij vergoeden alleen langlopende cursussen van tenminste 30 lesweken, dus geen workshops of korte cursussen.

 

3.Het kind woont in de gemeente Amsterdam. Voor kinderen buiten Amsterdam kan er een aanvraag worden ingediend bij Jeugdfonds Sport & Cultuur Nederland.

 

4.
Het maximum te vergoeden bedrag is € 450,- per schooljaar per kind.
Wij vergoeden vanaf de eerste dag van de maand waarin de aanvraag wordt ingediend. Aanvragen die vóór 1 november zijn ingediend vergoeden wij met terugwerkende kracht. Bij aanvragen die ná 1 november zijn ingediend, hanteren wij een aftrek van € 45,- per maand.
Voorbeeld: indienen aanvraag op 31 oktober: max. vergoeding =  € 450,-
Voorbeeld: indienen aanvraag op 1 november: max vergoeding=  €405,- (450-45)  Enz.
Per schooljaar dient er een nieuwe aanvraag gedaan te worden.

 

5.
Het gezamenlijk inkomen van de ouders / verzorgers is niet hoger dan 120 % van het minimum inkomen. Voor 2019 gelden de volgende inkomensnormen: Alleenstaande ouder €23.932,- per jaar en voor een gezin €24.794,- per jaar.  Voor de exacte bedragen en nadere informatie verwijzen we https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/pak-je-kans/

Wanneer het kind/ouder in het bezit is van een stadspas met groene stip geldt het Stadspasnummer als geldige legitimatie voor het indienen van een aanvraag. Het nummer dat ingevuld dient te worden op het aanvraagformulier betreft het 19-cijferige nummer op de achterkant van de Stadspas, altijd beginnend met 60643660. Zie voorbeeld.

 

Een uitzondering op deze inkomensgrens behoort tot de mogelijkheden, mits in deze aanvraag goed is onderbouwd waarom de ouder financieel niet in staat is het lesgeld te betalen. Ook  kan worden aangevraagd voor ongedocumenteerden en gezinnen die in de schuldhulpverlening zitten of een eigen inkomen hebben dat lager is dan 120% van het minimuminkomen( bijv.zzp-ers)

 

6.De intermediair heeft het inkomen gecheckt met een recente uitkeringsspecificatie of loonstrook en heeft ook gecontroleerd of andere – voorliggende – voorzieningen zijn benut, bijvoorbeeld de stadspaskorting  www.amsterdam.nl/toerisme-vrije-tijd/stadspas/.
Als het kind in het bezit is van een geldige stadspas, heeft de Gemeente Amsterdam het inkomen al gecontroleerd op een minimum en hoeft de intermediair dit niet nogmaals te doen.

 

7.
Ieder schooljaar kan slechts één aanvraag voor één culturele activiteit worden ingediend, ook als de € 450,- met die ene activiteit niet is ‘opgebruikt’. Er kan voor meerdere kinderen in een gezin worden aangevraagd.
Voor een kind kan zowel een bijdrage aangevraagd worden bij het Jongerencultuurfonds Amsterdam (voor creatieve lessen) als een bijdrage van het Jeugdfonds Sport Amsterdam  (voor sport)

 

8.
Alvorens een aanvraag gedaan wordt is het raadzaam om het kind eerst een proefles te laten volgen. Wij gaan er immers vanuit dat het kind de volledige cursus afmaakt. Mocht het kind onverhoopt tussentijds willen stoppen dan horen wij dit graag zodat we het teveel betaalde lesgeld bij de cultuuraanbieder kunnen terugvragen.
Bij een vervolg-aanvraag voor hetzelfde kind gaan wij ervan uit dat de intermediair bij de culturele instelling is nagegaan of het jaar daaraan voorafgaand een regelmatig bezoek heeft plaatsgevonden. Ook horen wij graag hoe het kind de lessen heeft gevonden. Verder gaan wij er bij een vervolg-aanvraag vanuit dat ook is gecontroleerd of de inkomenspositie van de ouders / verzorgers hetzelfde is gebleven.

 

9.
Een aanvraag kan slechts digitaal via onze website worden ingediend en dient volledig te zijn ingevuld en onderbouwd. Voldoet de aanvraag hier niet aan, dan wordt deze niet in behandeling genomen.
Wij streven er naar iedere aanvraag binnen twee weken te beantwoorden. Aan het begin van het schooljaar kan dit langer duren in verband met grote drukte.

 

10.
Bij een positieve beslissing dient de factuur voor de creatieve lessen binnen vier weken na ontvangst van de toekenning aan ons te worden toegestuurd. Gebeurt dit niet dan vervalt de aanvraag automatisch. Na ontvangst van de factuur wordt het toegekende bedrag zo spoedig mogelijk aan de culturele instelling overgemaakt. Nooit aan de ouders zelf.

 

11.
Wij vergoeden géén: inschrijfgeld, borg, balletattributen, concertbezoeken, projecten en dergelijke. Niet omdat wij dat niet belangrijk vinden, maar omdat ons budget daarvoor te beperkt is. De scholierenvergoeding kan wellicht hiervoor aangewend worden of kan men hiervoor contact opnemen met Stichting Samen is niet Alleen.

 

12.
Sinds 1 april 2018 lenen we ook gratis muziekinstrumenten van het Instrumentendepot uit. Klik hier voor meer informatie.

 

13.
Het bestuur behoudt zich het recht voor om de gevraagde gegevens op juistheid  te controleren.

het jongerencultuurfonds wordt onder andere gesteund door: