Jongerencultuurfonds

1.
Aanvragen kunnen alleen worden ingediend door een door het Jongerencultuurfonds Amsterdam geaccepteerde intermediair, niet door ouders of jongeren zelf. Als intermediair kunnen bijvoorbeeld optreden: leerkrachten van lagere- en middelbare scholen, ouder-en kindadviseurs, jeugdhulpverleners, maatschappelijk werkers, sociaal raadslieden, huisartsen, medewerkers Voedselbank, Stichting  Leergeld AmsterdamStichting Samen is niet alleen. Richtlijn is dat de intermediair betrokken is bij de scholing, begeleiding, opvoeding van het kind en dat gedurende de periode dat van de voorziening gebruik wordt gemaakt ook blijft. Wij verwachten van de intermediair dat hij /zij de spelregels leest en deze met de ouders bespreekt. De culturele instellingen zelf kunnen geen aanvragen indienen om mogelijke belangenverstrengeling te voorkomen.

2.
Het maximum te vergoeden bedrag is € 450,- per schooljaar per kind. Wij vergoeden vanaf de eerste dag van de maand waarin de aanvraag wordt ingediend. Aanvragen die vóór 1 november zijn ingediend vergoeden wij met terugwerkende kracht. Bij aanvragen die ná 1 november zijn ingediend, hanteren wij een aftrek van € 45,- per maand.
Per schooljaar dient er een nieuwe aanvraag gedaan te worden.

 

3.
Wij vergoeden voor kinderen van 2 tot 18 jaar.We vergoeden alleen langlopende cursussen, dus geen workshops of korte cursussen.

4.
De jongere woont in de Gemeente Amsterdam. Voor kinderen buiten Amsterdam verwijzen wij naar het Jeugdcultuurfonds Nederland.

5.
Het gezamenlijk inkomen van de ouders / verzorgers is niet hoger dan 120 % van het minimum inkomen. Voor 2017 gelden de volgende inkomensnormen: Alleenstaande ouder €23.512 per jaar en voor een gezin €24.346,- per jaar.  Voor de exacte bedragen en nadere informatie verwijzen we https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/pak-je-kans/

Wanneer het kind/ouder in het bezit is van een stadspas met groene stip geldt het Stadspasnummer als geldige legitimatie voor het indienen van een aanvraag.Het nummer dat ingevuld dient te worden op het aanvraagformulier betreft het 19-cijferige nummer op de achterkant van de Stadspas, altijd beginnend met 60643660.

Een uitzondering op deze inkomensgrens behoort tot de mogelijkheden, mits deze aanvraag goed is onderbouwd. Ook  kan worden aangevraagd voor vluchtelingen/illegalen en gezinnen die in de schuldhulpverlening zitten of een eigen inkomen hebben dat lager is dan 120% van het minimuminkomen( bijv.zzp-ers)

6.De intermediair heeft dit inkomen gecheckt met een recente uitkeringsspecificatie of loonstrook en heeft ook gecontroleerd of andere – voorliggende – voorzieningen zijn benut, bijvoorbeeld de stadspas www.amsterdam.nl/toerisme-vrije-tijd/stadspas/. Als de ouder in het bezit is van een geldige stadspas, heeft de Gemeente Amsterdam het inkomen al gecontroleerd op een minimum en hoeft de intermediair dit niet nog eens te doen.

7.
Ieder schooljaar kan slechts één aanvraag voor één culturele activiteit worden ingediend, ook als de € 450,- met die ene activiteit niet is ‘opgebruikt’. Er kan voor meerdere kinderen in een gezin worden aangevraagd.
Voor een kind kan zowel een bijdrage aangevraagd worden bij het Jongerencultuurfonds Amsterdam (voor een culturele activiteit) als een bijdrage van het Jeugdfonds Sport Amsterdam  (voor sport)

8.
Bij een vervolg-aanvraag voor hetzelfde kind gaan wij ervan uit dat de intermediair bij de culturele instelling heeft nagegaan of het jaar daaraan voorafgaand een regelmatig bezoek heeft plaatsgevonden. Ook horen wij graag hoe het kind de lessen heeft gevonden. Verder gaan wij er bij een vervolg-aanvraag vanuit dat
ook is gecontroleerd of de inkomenspositie van de ouders / verzorgers hetzelfde is gebleven.

9.
Een aanvraag kan slechts digitaal worden ingediend en dient volledig te zijn ingevuld en onderbouwd. Voldoet de aanvraag hier niet aan, dan wordt deze niet in behandeling genomen.
Wij streven er naar iedere aanvraag binnen twee weken te beantwoorden. Aan het begin van het schooljaar kan dit langer duren in verband met grote drukte.

10.
Bij een positieve beslissing dient de factuur binnen vier weken aan ons te worden toegestuurd. Gebeurt dit niet dan vervalt de aanvraag automatisch.
Na ontvangst van de factuur wordt het geld zo spoedig mogelijk aan de culturele instelling overgemaakt.
Nooit aan de ouders zelf.

11.
Wij vergoeden géén: inschrijfgeld, borg, balletattributen, concertbezoeken, projecten en dergelijke. Niet omdat wij dat niet belangrijk vinden, maar omdat ons budget daarvoor te beperkt is. De scholierenvergoeding kan wellicht hiervoor aangewend worden of kan men hiervoor kontakt opnemen met Stichting Samen is niet Alleen of Stichting Leergeld Amsterdam 

Wij vergoeden geen scouting noch taallessen.

12.
Sinds 1 april 2018 lenen we ook gratis muziekinstrumenten van het Instrumentendepot uit. Klik hier voor meer informatie.

13.
Het bestuur behoudt zich het recht voor om de aanvraag te controleren.

Let op korting stadspas, aanbiedingen Kidsgids en de mogelijkheid van proeflessen.

het jongerencultuurfonds wordt onder andere gesteund door: